HomeOver ElectromarcBedrijfs informatieFotogalerijContact Algemene leveringsvoorwaardenlinks

Electromarc
Electromarc elektrotechniek

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ELECTROMARC
 
Artikel 1- Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Electromarc, van overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten en op de uitvoering van de zodanige overeenkomsten.
2.  Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Electromarc .Van deze laatste voorwaarden kan niet dan schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. 
 
Artikel 2- Totstandkoming overeenkomst 
Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Electromarc vrijblijvend.Een vrijblijvende offerte kan door Electromarc binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever worden herroepen.
Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 
 
Artikel 3- Prijzen 
1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als prijs de prijs vermeld in de offerte van Electromarc welke geldt op de dag van aflevering en/of uitvoering.
Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen en inclusief kosten van vervoer naar de overeengekomen plaats van aflevering en/of uitvoering.
Voor expres zendingen of andere wijze van transport dan de standaard gelden afwijkende condities.
2.  Een stijging van de kosten, die voor Electromarc na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreedt – bijvoorbeeld ten gevolge van stijging van de inkoopprijzen, lonen, transportkosten, wijziging in wisselkoersverhoudingen- mag Electromarc door berekenen.
Indien deze doorberekening geschiedt binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden ,tenzij Electromarc zich alsdan bereidt verklaart voor de oorspronkelijke prijs te leveren.
Een stijging van de B.T.W. of van andere overheidsheffingen of van transportkosten mag steeds worden doorberekend. 
 
Artikel 4- Levering; risico 
1.  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan het adres van de opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust een afnameplicht.
2.  Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever de zaken zal afhalen bij het bedrijf van Electromarc zal Electromarc de opdrachtgever verwittigen dat de zaken gereed staan. De opdrachtgever dient de zaken per omgaande op te halen.Indien de opdrachtgever de zaken niet binnen 3 (drie) dagen na voorbedoelde mededeling heeft afgehaald is Electromarc bevoegd de zaken naar de opdrachtgever te verzenden of de zaken op te slaan, in beide gevallen voor risico en/of kosten van de koper.
3.  Het risico van verlies, vernietigen en/of schade voor te leveren zaken gaat van aflevering en blijven verder steeds bij de opdrachtgever. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat Electromarc zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en de opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt, alsdan komen eveneens alle door Electromarc in verband met de aanbieding  tevergeefs gemaakte kosten en eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de opdrachtgever.
4.  Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de opdrachtgever aan Electromarc  ter reparatie geeft, blijft bij de opdrachtgever voor zover bij bijzondere overeenkomst niets anders is bepaald.
 
Artikel 5- Levertijd
 1.  Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie ter beschikking dient te stellen gaat de leveringstermijn en/of uitvoering niet eerder in dan na de betaling geheel is ontvangen, resp. de informatie geheel is verschaft.
2.  Enkele overschrijding van een termijn voor nakoming doet Electromarc niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake indien Electromarc ook binnen een haar  na afloop van de overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke nadere termijn om haar toe te rekenen reden de door haar verschuldigde prestatie niet tijdig verricht.Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 
Artikel 6- Betaling; zekerheid 
1.  Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling à contant te verlangen, indien Electromarc daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de betreffende factuur. De kosten van een door de opdrachtgever gekozen bijzondere betalingswijze komen diens rekening; alle betalingen dienen netto te geschieden.Electromarc is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk faktureren daarvan.
2.  Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en dan op de oudste openstaande hoofdsom.
3.  De opdrachtgever is niet bevoegd in verband met een reclame of om enige andere reden een korting toe te passen resp. betaling op te schorten. Verrekening door de opdrachtgever met een tegenvordering op Electromarc is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Electromarc is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.  De eigendom van de geleverde zaken blijft bij Electromarc tot dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan Electromarc uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, heeft voldaan. De opdrachtgever verleent op eerste verzoek van Electromarc andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.Bij enige niet-tijdige betaling is Electromarc bevoegd haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig, zonder voorafgaande ingebrekestelling en voor rekening resp. op kosten van de opdrachtgever terug te nemen, waarbij de opdrachtgever haar alle noodzakelijke medewerking zal verlenen.
5.  In geval van niet- tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar een rente van 1% per maand , indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.Electromarc mag voorts, voor zover uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze uitvoering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen.Indien ook na aanmaning betaling uitblijft binnen de aangezegde nadere termijn dan is Electromarc bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schade vergoeding.
6.  Alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk met inbegrip van de daadwerkelijk aan Electromarc in rekening gebrachte kosten van juridische bijstand, die voor Electromarc verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €  350.00 Indien het bedoelde bedrag niet meer dan € 4000.00 bedraagt.In andere gevallen bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste 10% van het te vorderen bedrag.
7.  Alle bedragen die de opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst aan Electromarc verschuldigd is worden ten volle direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of diens eigen aanvraag daartoe, een besluit van de opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of  overdracht van zijn onderneming en ontbinding van de vennootschap van de opdrachtgever.In de genoemde gevallen is Electromarc tevens bevoegd alle overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.Een en ander geldt onverminderd de overige rechten van Electromarc. 
 
Artikel 7- Overmacht 
Gehele of gedeeltelijke niet- nakoming geldt niet als aan Electromarc toe te rekenen tekortkomingen indien deze het gevolg is van een buiten de macht van Electromarc gelegen,al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: gewapend conflict, oproer, boycot, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, gebrek aan grondstoffen, machineschade, tekortschieten van toeleverancieren/of transporteurs, maatregelen van de overheid ( met inbegrip van een buitenlandse overheid) zoals vervoers-, import-, export-, of produktieverboden, extreem ziekteverzuim in het bedrijf van Electromarc, slechtweer, brand,explosie 
 
 Artikel 8- Tekortkomingen en aansprakelijkheid 
1.  De opdrachtgever is gehouden tekortkomingen in de hoeveelheid van de afgeleverde en gemonteerde zaken en andere uiterlijke direct waarneembare gebreken per omgaande na aflevering en/of montage aan Electromarc te melden, met een nauwkeurige opgave van de door de opdrachtgevergeconstateerde tekortkomingen. Overige gebreken die de opdrachtgever bij nauwgezette keuring van de zaken kan constateren dient hij binnen 8 (acht) dagen na aflevering en/of montage op gelijke wijze aan Electromarc te melden.Een en ander geldt op straffe van verval van het beroep van de opdrachtgever op tekort- komingen die hij bij nauwgezette keuring tijdig had kunnen ontdekken.Ten aanzien van gebreken die de opdrachtgever niet bij zodanige keuring had kunnen ontdekken,met name omdat deze pas aan het licht kunnen komen bij in bedrijfsname dient de opdrachtgever de eventuele gebreken binnen uiterlijk 8 (acht)dagen na ontdekking aan Electromarc te melden.
2.  Ingeval van tekortkomingen in de kwaliteit of eigenschappen van de geleverde zaken is voor de aansprakelijkheid aan Electromarc terzake en voor de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst bepalen in hoeverre de toeleveranciers van Electromarc jegens haar aansprakelijkheid is resp. of Electromarc de bevoegdheid heeft om op grond van die tekortkomingen de overeenkomst met haar toeleverancier te ontbinden. Een en ander brengt met zich dat Electromarc slechts gehouden zal zijn tot herstel, reparatie of vervanging resp. tot schadevergoeding indien en voor zover de toeleverancier van Electromarc jegens haar tot deze prestaties resp. tot schadevergoeding is gehouden.
3.  De opdrachtgever kan zaken slechts aan Electromarc retourneren, indien zij daarmee van te voren schriftelijk heeft ingestemd. Toestemming van Electromarc tot het retourneren van zaken betekent niet dat zij daarmee erkent dat de voorwaarden van lid 2 is voldaan.
4.  Retourgoederen, waarvoor door Electromarc vooraf toestemming is verleend, dienen binnen 14 (veertien) dagen na levering franco te worden verstuurd naar het magazijn van Electromarc. Creditering zal echter dan pas plaatsvinden als bij controle blijkt dat er geen beschadigingen zijn en alle goederen in de orginele verpakking zijn verpakt.Retour zendingen die na 14 (veertien) dagen worden ontvangen zullen niet meer worden aangemerkt als geaccepteerde retourgoederen.
5.  Electromarc kan voldoen aan haar verplichtingen ter zake van voorbedoelde tekortkomingen door aan de opdrachtgever de desbetreffende vorderingen op haar toeleverancier over te dragen.
6.  Elke andere schade dan in lid 2 bedoeld, wordt vergoed tot maximaal van 100% van de netto-factuurwaarde (zijnde de bruto-faktuurwaarde minus de B.T.W.,eventuele andere overheidsheffingen en kosten van vervoer en verzekering) van die leverantie waarmee de schade verband  houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed dan         € 450.00.Deze vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie,waarmee de schade verband houdt,voortvloeien.
7.  Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook indien deze vorm van schade is ontstaan bij een derde, zoals een afnemer van de opdrachtgever tot vergoeding van deze schade aanspreekt.
8.  Indien d opdrachtgever aanwijzingen of gebruiksvoorschriften met betrekking tot de geleverde zaken niet aan de afnemers ter beschikking stelt, kan hij Electromarc niet aansprakelijk stellen voor de schade die het gevolg zijn van dit verzuim.
9.  Op straffe van het algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt door Electromarc alle gewenste medewerking verleend bij een onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
10.  De opdrachtgever vrijwaart Electromarc tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die Electromarc aan resp. vanwege de opdrachtgever heeft geleverd resp. heeft verleend, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat Electromarc uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is en deze aan de opdrachtgever heeft te vergoeden.
 
 Artikel 9- Intellectuele eigendomsrechten 
1.  In de regel zal de fabrikant en/of toeleverancier van zaken bestaande uit of waarvan deel uitmaakt computerprogrammatuur, de intellectuele eigendomsrechten van deze apparatuur behouden.
Electromarc verschaft de opdrachtgever slechts zodanig recht met betrekking tot deze zaken als waarover Electromarc zelf kan beschikken en Electromarc is niet aansprakelijk voor en vrijwaart de opdrachtgever voor het overige niet tegen aanspraken van derden gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten.
Electromarc verleent de opdrachtgever een gebruikersrecht als is toegestaan door de fabrikant of een andere rechthebbende  op de intellectuele eigendomsrechten, zoals dit gebruiksrecht kenbaar is uit de desbetreffende programmatuur of enig document dat deze programmatuur vergezelt of zoals dit op andere wijze door Electromarc aan de opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld.


HomeOver ElectromarcBedrijfs informatieFotogalerijContact Algemene leveringsvoorwaardenlinks